...


ข่าวประชาสัมพันธ์


เสื้อนามสกุล คงแก้ว

สมาชิกชาวสกุลคงแก้วสามารถสั่งจองเสื่อ lot นี้ได้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

จะได้เสื้อภายใน 30 พฤศจิกายน 2555

สั่งจองเสื้อ

โลโก้ 2 แบบ


คงแก้ว____________คงแก้ว

ความเป็นมา

________แต่เดิมไทยไม่มีนามสกุลใช้มีแต่ชื่อ เช่น นายแดง ลูกนางดำหรือนายแดง ท่าไ้ม้ ใช้ที่อยู่ เป็นตัวแยก จากนายแดง ท่าข้ามต่อมา ใน ร6 ตรากฏหมาย พรบ นามสกุล 2455 บังคับใช้ 1 กค 2456โดยพระราชทานนามสกุล 6,432 นามสกุลคนไทยจึงมีนามสกุลใช้แต่นั้นมา
________นามสกุลเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่นๆ โดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่า นามสกุลพระราชทานจำนวน 6,432 นามสกุล และหลายครอบครัวก็ตั้งนามสกุลตามชื่อของผู้นำของครอบครัวนั้น หรือตามถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้น
________นามสกุลคงแก้ว เริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2455 โดยเริ่มต้นจาก พ่อคง แม่แก้ว เป็นต้นสกุลสมัยนั้น ที่ จ สงขลา แล้วย้ายมาตั้งรกรากที่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ในช่วงเวลาที่เลยมาจนทุกวันนี้สกุลคงแก้วได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศทั้ง ภาคเหนือ อีสานและภาคกลาง มีสมาชิกที่ใช้สกุลคงแก้ว กว่า 80,000 คนตามทะเบียนราษฎร์ สกุลคงแก้วถือได้ว่าเป็นสกุลเก่าแก่ กว่า 150 ปี มาแล้วครับ โดยทราบจาก อายุคุณทวด ต้นสกุลที่ยังพอสืบสาวเรื่องราวได้

ประมวลภาพกิจกรรม


 

 

 

   

www.khongkaew.com copyright 2012 all rights reserved. Website Design by Wirasak Khongkaew